Promień Off
Promień
km Set radius for geolocation
Szukaj

Alimenty gdzie złożyć wniosek, czyli pozew o alimenty

Podejmując decyzję o wystąpienie do sądu o alimenty należy pamiętać o dopełnienie wymaganych prawem formalności. Ich zaniedbanie może bowiem spowodować odrzucenie naszego pozwu. Oczywiście zawsze możemy zwrócić się do adwokata, który  szybko i fachowo przygotuje każde pismo procesowe, ale możemy też zrobić to samodzielnie, dbając o to, aby w naszym pozwie znalazło się wszystko to, czego wymagają przepisy prawa

Pozew – co powinien zawierać i gdzie go składamy?

Pismo procesowe jakim jest pozew o alimenty skladamy w sądzie rejonowym. W pozwie musi znaleźć się określenie sądu rejonowego, właściwego do rozpoznania sprawy, a także jego siedziba oraz wydział, w którym nasza sprawa ma być rozpatrywana oraz oznaczenie rodzaju składanego pisma (art. 126 kodeksu postępowania cywilnego – kpc). Powód (osoba wnosząca pozew) może samodzielnie zdecydować czy pozew złoży w sądzie właścwym dla swojego mmiejsca zamieszkania, czy też dla miejsca zamieszkania pozwanego (osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych).

Określenie powoda i pozwanego

Pozew wymaga określenia zarówno osoby powoda występującegoozasądzenie alimentów, jak i pozwanego, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny (należy podać ich dane: imię, nazwisko, adres). W sytuacji gdy chodzi o alimenty dla małoletniego dziecka, do sądu występuje z reguły jedno z jego rodziców, ale także w tym wypadku należy wpisać dane dziecka jako powoda. Rodzic w takiej sytuacji, będąc przedstawicielem ustawowym małoletniego, powinien być wskazany jako osoba działająca w imieniu dziecka. Niedopełnienie tej formalności może sprawić, że sąd odrzuci pozew.

Wnioski i uzasadnienie

W pozwie musi się znaleźć żądanie zasądzenia przez sąd określonej sumy pieniędzy, która jako alimenty wypłacana ma być co miesiąc na rzecz powoda, a także określenie daty, od której alimenty mają co miesiąc wpływać na konto osoby uprawnionej (art.187 kpc). Sąd rozstrzygając kwestię wysokości alimentów ustala możliwości finansowe pozwanego oraz potrzeby uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych. Te dwie kwestie rozstrzygają o wysokości zasądzonych świadczeń, dlatego niezwykle ważne jest przedłożenie dokumentów, w miarę dokładnie, określających sytuację materialną stron postępowania.

Należy też poinformować sąd czy strony podjęły próbę mediacji lub pozasądowego rozwiązania sporu, a jeżeli tego nie zrobiły wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy.

Bardzo istotną częścią pisma jest uzasadnienie pozwu o alimenty. W uzasadnieniu trzeba wskazać, że pozwany ma możliwości majątkowe i zarobkowe umożliwiające mu realizację obowiązku alimentacyjnego, natomiast powód nie dysponuje żadnym majątkiem, mogącym dostarczać mu środków utrzymania. Na poparcie tych tez należy dołączyć konkretne dowody, którymi mogą być np. dokumenty, faktury, rachunki, zaświadczenia, zeznania świadków.

Dokumenty, które wskazujemy w pozwie muszą być wymienione w spisie załączników i dołączone do pozwu w postaci kserokopii. Należy pamiętać, że do pozwu o alimenty dla małoletniego zawsze dołączamy akt urodzenia dziecka.

Pozew może także zawierać wniosek o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania oraz wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności

Pozew wraz z załącznikami składamy do sądu w dwóch egzemplarzach, nie zapominając o zaopatrzeniu go własnoręcznym podpisem – jeżeli podpisu zabraknie, sąd nie rozpatrzy pozwu.

Dużym ułatwieniem w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych jest zwolnienie takiej osoby z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Komentarze prawników na temat – Alimenty gdzie złożyć wniosek?

To jest przykładowa odpowiedź na jedno z Najczęściej Zadawanych Pytań: Alimenty gdzie złożyć wniosek? Zapraszamy adwokatów do udzielania odpowiedzi eksperckich na pytania, które najczęściej zadają internauci. Chcesz opublikować Twoją odpowiedź? Sprawdź ofertę portalu: https://rozwod-separacja.pl/kup/publikacja-odpowiedzi-adwokata-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Autor: Przykładowa kancelaria

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat – Alimenty gdzie złożyć wniosek?? – Zadaj pytanie w komentarzach

Pytania i odpowiedzi 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone