ważna od dnia 27.04.2020r.

SPIS TREŚCI:

Część 1. Polityka prywatności
Część 2. RODO

Część 1. Polityka prywatności

1. Zasady regulujące korzystanie z plików cookies

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest wydawca Serwisu rozwod-separacja.pl firma REMARCO WALICZEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą pod adresem Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn, NIP 5482673348, KRS 0000613478, REGON 364227463.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

2. Środki ochrony danych osobowych

Informacje o Użytkowniku są przetwarzane przez REMARCO WALICZEK SPÓŁKA JAWNA z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych Użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy REMARCO WALICZEK SPÓŁKA JAWNA), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.
Zbiór danych osobowych Użytkowników serwisu nie jest traktowany jako baza danych osobowych i jej przetwarzanie nie podlega zgłoszeniu do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy Użytkownika o zmianach w zakładce „Polityka prywatności”. Wraz ze zmianą wersji Polityki prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo Użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

Naszym celem jest umożliwienie i ułatwienie Użytkownikom znalezienia i kontaktu z odpowiednim Prawnikiem w celu skorzystania z usług Prawnika w szczególności w  zakresie prawa rodzinnego. W tym zakresie dokładamy starań, aby treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej były jak najbardziej aktualne, kompletne i zgodne z prawdą.
Informacje i treści zamieszczone na stronie lub dystrybuowane za jej pośrednictwem mają jednak wyłącznie informacyjny i w żadnym razie nie stanowią pracy naukowej, analizy finansowej, medycznej lub innego rodzaju informacji profesjonalnej, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W szczególności zaś żadna z informacji przedstawionych na stronach serwisu nie może być traktowana jako porada, opinia prawna lub informacja o stanie obowiązującego prawa tym bardziej. Treści zamieszczone na stronie mają bowiem charakter ogólny, a każdą kwestię prawną należy oceniać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku. W celu uzyskania porady prawnej należy skontaktować się bezpośrednio z Prawnikiem prezentowanym na stronach serwisu lub jakąkolwiek kancelarią prawną.
Wobec powyższego wykorzystanie treści następuje na wyłączne ryzyko oraz z własnej woli Użytkownika strony i nie może być źródłem roszczeń ze stron osób powołujących się na treści zamieszczone na stronie. Właściciel oraz Wydawca strony wyłącza odpowiedzialność swoją, jak również swoich pracowników, współpracowników oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub za pośrednictwem umów handlowych za prawidłowość, aktualność oraz kompletność informacji zamieszczonych na stronie, jak też za skutki i szkody wyrządzone wskutek wszelkich działań, zaniechań, przeoczeń lub innych zdarzeń, jakie osoby trzecie podejmą w związku i z powołaniem się na treści zamieszczone na stronie. Nie ponosimy również odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych na stronie przez osoby trzecie.
O ile z treści konkretnej informacji nie wynika inaczej, REMARCO WALICZEK SPÓŁKA JAWNA zachowuje uprawnienia do korzystania z całości praw autorskich związanych z daną informacją. Reprodukowanie lub rozpowszechnianie treści zamieszczonych na stronie bez naszej pisemnej zgody nie jest możliwe.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany profilu bądź adresu strony, zamknięcia jej w każdej chwili, jak również wprowadzenia możliwości korzystania z niej w całości lub części na zasadach odpłatności.

5. Kontakt z administratorem Serwisu

Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Użytkownikom zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wskazówek oraz zastrzeżeń co do przyjętej przez nas polityki przetwarzania danych. Za kontakt z Użytkownikiem w tym celu odpowiedzialny jest pracownik REMARCO WALICZEK SPÓŁKA JAWNA. Wszelkie kwestie związane z treścią niniejszej Polityki prosimy wysyłać pod adres e-mail: hello(at)remarco.eu.

Część 2. RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych Zleceniodawcy oraz danych osobowych dotyczących osób trzecich, będących w posiadaniu Zleceniodawcy i przekazanych w ramach współpracy wynikającej z niniejszej umowy Zleceniobiorcy jest Remarco Waliczek Spółka Jawna z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000613478, REGON: 364227463, NIP:  5482673348.
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
  1. listownie na adres: ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn
  2. przez e-mail: hello@remarco.eu
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  1. związanych z realizacją niniejszej umowy,
  2. udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,
  3. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
  4. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  1. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Zleceniodawcy przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
 6. Zleceniodawca oświadcza, że przekazane w ramach współpracy wynikającej z niniejszej umowy dane osobowe Zleceniodawcy oraz dane osobowe osób trzecich będące w posiadaniu Zleceniodawcy, zostały pozyskane w sposób zgodny z przepisami RODO wskazanymi w § 1 ust. 2, przy zachowaniu dobrowolności, celowości pozyskania danych osób trzecich.
 7. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewniają odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia podczas zbierania oraz przetwarzania poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych osób trzecich oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 8. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie
  2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 9. Zleceniobiorca oświadcza, że przetwarza dane osobowe na podstawie prawa polskiego oraz UE i nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 10. Okres przetwarzania przekazanych danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. czas obowiązywania umowy,
  2. czas wynikający z ustawień przekazanych danych osobowych (plików “cookies”) 
  3. przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 
  4. okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
 11. Ponadto, informujemy, że zarówno Zleceniodawca, jak i osoby trzecie, których dane osobowe zostały przekazane Zleceniobiorcy w ramach niniejszej umowy, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. żądania usunięcia (“prawo do zapomnienia” swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych, 
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – zarówno Zleceniodawca, jak i osoby trzecie, których dane osobowe zostały przekazane Zleceniobiorcy w ramach niniejszej umowy, mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Inspektora Danych Osobowych.
 13. Informujemy, że korzystamy z systemów służących wyłącznie do zautomatyzowanego wyświetlania spersonalizowanych treści na podstawie przekazanych danych zawartych w plikach “cookies” tzw. “ciasteczkach” na temat zainteresowań oraz aktywności użytkowników stron i serwisów internetowych.
 14. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji mających inny wpływ na osoby, których dane dotyczą, niż wyświetlanie tym osobom treści na naszej stronie oraz innych stronach internetowych.